ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  • 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

“ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ. ΔΟΝΟΥΠΟΓΛΟΥ Α.Ε.”

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 51949/02/Β/02/83

 

Με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία του υπ/τος της  εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λ. Αθηνών 46 και Σπύρου Πάτση 7, προκειμένου να συσκεφθούν και να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2014 έως 31/12/2014 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εξεταζόμενη χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
  3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/01-31/12/2015
  4. Έγκριση διαφόρων αποφάσεων του Δ.Σ.
  5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης,  στο ταμείο της εταιρίας ή να προσκομίσουν στην εταιρία, εντός της αυτής προθεσμίας, τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών σε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

 

                                                                                                                           Πειραιάς  ,29/04/2015

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μοιραστείτε το άρθρο.....Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email